Home

Auteur Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het. Auteur: C.H. Bangma, Prijs: € 55,00, ISBN/ISBN13: 9789013053197, Categorie: Boek, In dit Lexplicatiedeel staat het Wetboek van Strafrecht centraal. Het boek maakt de.. Auteur Gert Vermeulen Jonathan Saelen Co-auteur Jonathan Saelen Redacteur Gert Vermeulen Co-redacteur Bob Rigo Uitgever Maklu Uitgevers N.V Samenvatting. In maart 2017 is honderd jaar geleden dat mr. H.J. Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk Geschiedenis van het strafrecht. In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds verwezen naar zijn werk, terwijl zijn boeken alleen nog verkrijgbaar zijn in bibliotheek of antiquariaat. Gelet op de relevantie van dit werk heb.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen. Skip to main content. Verkort: Machielse, in: Wetboek van Strafrecht, art. 285b Sr (online in Kluwer Navigator, laatst bijgewerkt op 19 juni 2013) Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek

Tot slot behandelt de auteur de vraag in hoeverre het nieuwe Wetboek van Strafvordering een ander juridisch kader biedt bij bewijsuitsluiting bij vormverzuimen, en of dit consequenties zal hebben in de strafrechtpraktijk. Praktische informatie. Titel: Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Auteur: mr. Tommie Jori Art. 39 Sr - Artikel 39 Wetboek van Strafrecht - Artikel 39 Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend

Wetboek van Strafrecht

 1. Op deze pagina vindt u Wetboek van Strafrecht (Sr). U kunt de volledige tekst van Wetboek van Strafrecht, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie
 2. Collectie Strafrecht biedt u de meest complete informatie op het gebied van het strafrecht. Inclusief Handboek Strafzaken, Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken, Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
 3. Het weigeren van eerlijke informatie en/of herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten kan tot misdrijven volgens de definitie van het Wetboek van Strafrecht leiden. Hiertoe is het noodzakelijk om schade, opzet, verwijtbare schuld of grove nalatigheid alsmede een direct verband tussen de schade en de oorzaak te bewijzen
 4. Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht zelfst.naamw. [juridisch] de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt Voorbeeld: `Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. ` Bron: Wikiwoordenboek - Wetboek van Str..
 5. De auteur geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het internationale strafrecht. In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt ingegaan op het Wetboek van Strafrecht waarbij aan bod komen: de betekenis van een wetboek, codificatie, bijzondere wetten, misdrijven, vrijheidsstraf,.
 6. Met de 13 e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar deel heeft u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving omtrent het Strafrecht bij de hand. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrechtjurist. Bijgewerkt naar de stand van de wet per 1 juli 2020, waarbij vooruit wordt gekeken naar de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen
 7. Nagenoeg alle bepalingen in het wetboek van strafrecht worden behandeld, m.u.v. de delicten en het jeugdstrafrecht. - Managemementboek.nl - Onze prijs: 24,5

In dit Lexplicatiedeel staat het Wetboek van Strafrecht centraal. Het boek maakt deel uit van een miniserie bestaande uit de volgende delen: 1.1a Wetboek van Strafrecht 1.1b Uitleg delicten Wetboek van Strafrecht 1.1c Strafrechtelijke vervolging en tenuitvoerlegging 1.1d Bijzondere strafrechtelijke onderwerpen. Tezamen geven deze delen een compleet en actueel beeld van het materiële strafrecht Wettenpocket Wetboek van Strafrecht Auteur: Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties Uitgever: KOOP Automatisch gegenereerde pocket van wet- en regelgeving rond Wetboek van Strafrecht. Gepubliceerd: 8-1-2021 Downloads: 7132 Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XII. Valsheid in geschriften. TITEL XII. VALSHEID IN GESCHRIFTEN Art. 278. Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of ver-valst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te.

1 Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid: 1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd; 2. op een andere dan onder 1 bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar; 3. op een. Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek I Titel IV. Poging. TITEL IV. POGING Art. 70. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen ten gevolge van omstandigheden van zijn wil onafhankelijk niet is voltooid Op 15 februari 2014 is het Wetboek van Strafrecht van Aruba in werking getreden, nadat het op 27 april 2012 door de Staten van Aruba was aangenomen. - Managemementboek.nl - Onze prijs: 39,9 Wetboek van Strafrecht. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin.

bol.com Strafrecht 9789046608821 Gert Vermeulen Boeke

Wetboek van Strafrecht Artikel 289 Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Nadat op 7 juli 2011 de Staten van Curaçao het Wetboek van Strafrecht hebben aangenomen, is het op 15 november 2011 in werking getreden. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de teksten voor het wetboek en de daarbij behorende Memorie van Toelichting Tot slot behandelt de auteur de vraag in hoeverre het nieuwe Wetboek van Strafvordering een ander juridisch kader biedt bij bewijsuitsluiting bij vormverzuimen, en of dit consequenties zal hebben in de strafrechtpraktijk. Mr. A.M.J. Joris is als advocaat verbonden aan Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten, Roosendaa

Het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen, duidt men vaak aan als het commune strafrecht. In de bijzondere strafwetten (Wegenverkeerswet, Opiumwet etc.)treft men strafbepalingen aan die behoren tot het materiële strafrecht, maar vaak ook bevoegdheden die behoren tot het formele strafrecht. Het wetboek van Strafrecht 1. Boek I: regelt de. In dit Lexplicatiedeel staat het Wetboek van Strafrecht centraal. Het boek maakt deel uit van een miniserie bestaande uit de volgende delen: 1.1a Wetboek van Strafrecht 1.1b Uitleg delicten Wetboek van Strafrecht 1.1c Strafrechtelijke vervolging en tenuitvoerlegging 1.1d Bijzondere strafrechtelijke onderwerpen Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt. Een strafwetboek omvat doorgaans misdaden (in België misdrijven) die in de jurisdictie worden erkend, straffen die kunnen worden opgelegd voor deze misdaden en enkele algemene bepalingen (zoals enkele definities, of een verbod op vervolging met.

Het Wetboek van Strafrecht gaat echter niet over deze procedure, maar puur en alleen over welke misdrijven er gedefinieerd worden in ons land met bijbehorende strafbepalingen. Procedures van strafbepalingen worden omschreven in Wetboek van Strafvordering, die samen met het Wetboek van Strafrecht de basis vormt van het Nederlandse strafrecht Wetboek van strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht staan diverse artikelen die van belang zijn voor de strafbaarheid van kindermishandeling. De belangrijkste daarvan gaan over mishandeling, zedenmisdrijven, misdrijven tegen het leven gericht en verlating van hulpbehoevenden

Larcier bestaat uit juridische uitgeefmerken Larcier en Bruylant, en biedt documentoplossingen aan die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van alle professionals in het Belgische recht. Als de historische en bevoorrechte leverancier bestaat zijn uitgeefaanbod met name uit de meest volledige juridische databank van België (Strada lex), meer dan 300 nieuwe monografieën per jaar, meer dan. Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures Wetboek van Strafrecht . 10 posts . Art. 40 Sr Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Overmacht noodtoestand VOORWAARDEN Botsing van belangen/plichten. De dader kiest voor het juiste belang. (letten op de proportionaliteit en subsidiariteit). Dit is. Het materiële strafrecht is verspreidt over een groot aantal wetten. Toen de Grondwet tot stand kwam wet de wetgever in artikel 107 gedwongen om de regels van het strafrecht en het strafprocesrecht in wetboeken op te nemen. In het Wetboek van Strafrecht vind je wetten over bijvoorbeeld doodslag, fraude en mishandeling

bol.com Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht ..

 1. Voor de strafbaarheid van corruptie geldt altijd dat de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bepalend zijn. Niet-ambtelijke corruptie Artikel 328ter Wetboek van Strafrecht; Ambtelijke corruptie Artikelen 177/178 (actieve omkoping) en artikelen 363/364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht
 2. Het Wetboek van Strafrecht behoort ongetwijfeld tot de juridische canon van Nederland. Daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren. Het Wetboek van Strafrecht bevat nog steeds de kern van het Nederlandse strafrecht, hoewel dit wetboek meer dan een eeuw geleden in 1886 in wer-king trad. In die zin is het Wetboek van Straf
 3. Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 265 (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 29-05-2017 door mr. M.J.N. Vermei

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. EERSTE BOEK Algemeene bepalingen. TITEL I Omvang van de werking der strafwet. Artikel 1. 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2 Met de invoering van de artikelen 420bis-420quater in het Wetboek van Strafrecht is in 2001 de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen gerealiseerd. In dit boek beschrijft mr. Laura Mendera (juridisch medewerkster bij Kuijpers van der Biezen Advocaten te Amsterdam) de ontwikkeling van dit delict gedurende de afgelopen tien jaar Wetboek van Strafrecht Wetboek dat regelt welke delicten als een misdrijf en welke delicten als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden. Het Wetboek van Strafrecht kent drie boeken. Het boek Algemene bepalingen bepaalt zaken, die zowel gelden voor overtredingen als misdrijven Bijdrage tot de codificatiegeschiedenis van ons strafrecht rond het begin van de negentiende eeuw: het ontwerp-lijfstraffelijk wetboek van 1804 • 0. MOORMAN VAN KAPPEN INLEIDING Utque antehac flagitiis, ita tune legibus laborabatur. Tacitus1• Anthony Ewoud Jan Modderman (1838-1885), één van onze grote negentiende

Wetboek van Strafrecht (Nederland) - Wikipedi

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 201

De nieuwe basiseditie 2020 van De Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2020 Dit Deel II: STRAFRECHT omvat al hetgeen behoort tot het strafrecht in enge zin (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, de politie van het vervoer en het militair recht Auteur webmistress Geplaatst op januari 18, 2018 Categorieën Auteurs, Boeken, Recensies Tags adoptie, Artikel 248 bis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, eerste wereldoorlog, Grote Oorlog, historische roman, homoseksualiteit, Nederlandse literatuur, notariaat, theo stokkink, tweede wereldoorlog, Zwijgplich 62 aanbiedingen in januari - Koop en verkoop wetboek van strafrecht eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor In het Nederlandse Strafrecht is sprake van vier verschillende soorten bestanddelen: subjectief bestanddeel, objectief bestanddeel, geobjectiveerd bestanddeel en een stilzwijgend bestanddeel

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES waardoor het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in een justitiele inrichting strafbaar wordt met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf niet illegaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de. Verbeurdverklaring: artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht. Bij deze straf is de veroordeelde alle voorwerpen/documenten die in beslag zijn genomen, kwijt. Openbaarmaking rechterlijke uitspraak: artikel 36d lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Ook deze vorm van straffen is enkel en alleen mogelijk wanneer de wet dit expliciet benoemt. Criminal law. Criminal law deals with the prosecution and punishment of criminal offenses.The main code is the Wetboek van Strafrecht ().. Constitutional law. Constitutional law involves itself with the constitution and the structure of the Netherlands. It involves powers of democratic institutions, the organization of elections and the divisions of powers between central and local governments Hoe vind je de memorie van toelichting bij het wetboek van strafrecht van 15 april 1886 stb 64 / de kamerstukken? Ik heb dit onder andere nodig om te weten te komen wat de achterliggende gedachte van de wetgever was voor het invoeren van art. 41 sr (noodweer/noodweer exces). Ik ben namelijk een annotatie aan het schrijven met betrekking tot een arrest waar dit onderwerp in voorkomt

35 125 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) F NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15 december 20202 1. Inleidin PARIJS, 10 JULI. Zonder de geringste ophef heeft het Franse parlement deze week ingestemd met een historische hervorming: vanaf 1 maart 1993 geldt in Frankrijk een nieuw wetboek van strafrecht dat. wetboek van strafrecht. opinie Over naar de groene spelling, van kerkeraad naar kerkenraad. voorpagi­na Zoeken op auteur, titel of onderwerp. Puzzels. Speel puzzels uit de krant én meer 16.01AB12.024 Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12) 1601AB12.024.pdf (799,56 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader

(><) ^Book^ Wetboek van Strafrecht. AUTEUR VAN NEDERLAND. Een boek is zeker een digitale model van de conventionele prent gids die kunnen te doorlopen door middel van persoonlijke pc of door middel van een e book. (An ebook reader kan een software toepassing om worden gebruikt op de laptop, zoals Microsoft' Het Wetboek van Strafrecht van Suriname ligt vervat in de wet van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1),waarin in de loop der tijd verschillende wijzigingen zijn aangebracht.. Het wetboek bevat in een Eerste Boek bepalingen betreffende het algemeen strafrecht, in een Tweede Boek bepalingen van bijzonder strafrecht, betreffende. Artikel 109 Wetboek van Militair Strafrecht: een lege huls? Door G.J. Snippe LL.M. 1 Introductie Op 19 november 2018 meldde de website www.nu.nl dat een eenheid van het Korps Nationale Reserve op missie zou gaan in Jordanië om daar een F-16 eenheid te beveiligen. 2 Voor het eerst in de geschiedenis zou een gehele reservisten-eenheid deel gaan nemen aan een buitenlandse missie Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool

Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, gestraft met hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geldboete van de eerste categorie. 2. Hij, die een der artikelen 17 A, 17 L, tweede lid, 17 M of 17 N overtreedt, wordt, voor zover het Wetboek van Strafrecht er niet in voorziet, gestraft met hechtenis van ten hoogst Het Wetboek van Strafrecht bevat behalve wat algemene bepalingen vooral materieel strafrecht. Het formeel strafrecht zijn de procesrechtelijke regels, de regels die gelden voor de staat wanneer iemand (mogelijk) een strafbaar feit heeft gepleegd. In het Wetboek van Strafvordering zijn dergelijke regels opgenomen

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Letterlijk staat in het Wetboek van Strafrecht het volgende geschreven: Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie Nadat op 7 juli 2011 de Staten van Curaçao het Wetboek van Strafrecht hebben aangenomen, is het op 15 november 2011 in werking getreden. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij he Alle wetboek van strafrecht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net

Leestip: Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van

 1. Controleer 'wetboek van strafrecht' vertalingen naar het Tsjechisch. Kijk door voorbeelden van wetboek van strafrecht vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 2. Op grond van het Noorse wetboek van strafrecht, afdelingen 298 en 299, is gokken verboden, tenzij krachtens een specifieke wetgeving hiertoe een vergunning werd verleend. Norwegian Penal Code Sections 298 and 299 prohibit gambling unless permitted by specific legislation
 3. Voor Rianne Letschert, voorzitter van de commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering, staat de noodzaak van een gemoderniseerd wetboek buiten kijf. 'Dit gaat om de juridische infrastructuur van de rechtsstaat', zegt ze in gesprek met het NPO-radioprogramma Spraakmakers. 'We houden ook
 4. wetboek van strafrecht. Collectie Misdaad Welkom in Marokko: man maakt seksvideo, vrouw draait gevangenis in. Annedieke Kuchler 4 februari 2021 227. Een video van een man en een vrouw die seks hebben, ging eind december viral op internet

Art. 39 Sr - Artikel 39 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo [ Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.. Wetboek van Strafregt (Code pénal) (1811-1886); Wetboek van Strafrecht (Curaçao) Wetboek van Strafrecht (Nederland) Wetboek van Strafrecht (Sint-Maarten) Wetboek van Strafrecht (Suriname

Sr - Wetboek van Strafrecht :: Maxius

Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen over het recht van de staat om te bestraffen en omschrijft waaruit de straf bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen, die in afzonderlijke boeken staan vermeld. De boeken bestaan uit diverse hoofdstukken (titels) over specifieke delicten (bijvoorbeeld betreffende de veiligheid van staat, de openbare orde, de algemene. Auteur(s): Matton van den Berg, H.L. van der Beek, Monika Chao-Duivis De tekst van het Wetboek van Strafrecht en de stand van zaken per 1 juli 2008. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste (snel herkenbare) opbouw Vierde afdeeling. Aangiften en klachten Artikel 160 Kennis dragen van een misdrijf 1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting.

Video: Collectie Strafrecht Wolters Kluwe

Medische misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht

Uitlokking is in het Wetboek van Strafrecht (Sr.) geregeld in artikel 47 lid 1 sub 2: Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 2. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken Strafrecht kan enorme gevolgen hebben en is daarom bij wet aangegeven Het strafrecht bepaalt nogal wat en heeft daardoor dus veel invloed op de maatschappij. Daarom is bij wet aangeven wat de rechten en bevoegdheden zijn van de bij het strafrecht betrokken partijen en is het van wettelijke waarborgen voorzien Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, Stcrt. 2010, 13134. Artikel I van de wet van 23 december 2015, Stb. 2016, 20. Artikel I van de wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten, Stb. 2016, 20

Het Wetboek van Strafrecht vormt samen met het Wetboek Strafvordering de basis van het Nederlandse Strafrecht. Ook kunnen extreme overtredingen zoals ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid van de werkgever via het Wetboek Strafrecht behandeld worden. Ga hier naar het Wetboek Strafrecht (directe link naar de website van Overheid.nl Art. 140 Wetboek van Strafrecht. Een onderzoek naar de strafbaarstelling van deelneming aan misdaadorganisaties. Proefschrift. Gouda Quint, 1994 Geschiedenis van het Wetboek van strafrecht : volledige verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, [etc.] / bijeengebracht en gerangschikt door H.J. Smidt Dl. 5, Ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz., betrekkelijk de wetten en verordeningen tot uitvoering, wijziging en invoering van het wetboek / onder toezicht van H.J. Smidt. Koop nu Wetboek van Strafrecht van bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen Wetboek van Strafrecht. Uit Wikikids. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. De Nederlandse versie van het Wetboek van Strafrecht (wordt in een rechtzaak vaak afgekort tot Sr of WvSr) is samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van hoe in Nederland de straffen worden uitgedeeld

Wetboek van Strafrecht - 7 definities - Encycl

Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer Via Advocatenkantoren.nl vindt u een overzicht van gespecialiseerde advocatenkantoren en advocaten strafrecht. De getoonde advocaten met uitgebreide kennis over het Wetboek van strafrecht en Wetboek van Strafvordering (de belangrijkste wetboeken in het strafrecht) zijn beschikbaar voor juridische ondersteuning Lid 1 UITLEG Voordat er tegen een persoon strafvorderlijke middelen kunnen worden ingezet (zoals aanhouden), moet eerst worden vastgesteld of diegene wel verdachte is in de zin van art. 27 Sv. De vereisten hiervoor staan hieronder genoemd. VOORWAARDEN Feiten of omstandigheden Hier moet het redelijke vermoeden op worden gebaseerd. Redelijk vermoeden van schuld Het vermoeden [ Auteur(s): Franky Goossens, Wetboek van strafvordering - Wet 17 november 1808 (Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 10 juli 1967, Afdeling Strafrecht en Criminologie van de KU Leuven. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Politie en Recht bij die Keure

materieel strafrecht in beweging - Ars Aequ

 1. g van arbeidswilligen in de artikelen 284 en 426bis wetboek van strafrecht. AU - Monnik, J.H. PY - 1907. Y1 - 1907. M3 - PhD Thesis - Research VU, graduation V
 2. Burgerlijk Wetboek 5: Zakelijke rechten. Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek gaat over zakelijke rechten. Het betreft daarbij de uitleg van het begrip 'eigendom', wat daaronder valt, de rechten en verplichtingen die daaruit volgen en wederom een aantal beperkte rechten die daarop betrekking kunnen hebben
 3. 12 aanbiedingen in januari - Koop of Verkoop wetboek van strafrecht op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig wetboek van strafrecht
 4. Hierdoor zijn er meerdere wetboeken. Het belangrijkste wetboek is die met de grondwet. De grondwet is immers de belangrijkste wet. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke wetboeken: Het wetboek van strafrecht: Hierin staan de meeste overtredingen en misdrijven. In het wetboek staat een maximumstraf
 5. Voorbeelden van strafrechtelijke regels staan in het Wetboek van Strafrecht en in de Wegenverkeerswet. Het civiele recht regelt de verhouding tussen burgers of bedrijven onderling. Voorbeelden van civiel recht (ook wel burgerlijk recht genoemd) zijn huurrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht
 6. Wetboek van strafrecht Sint Maarten (boek, paperback, ISBN 9789462402201). Op 1 juni 2015 is het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten in werking getreden, nadat het op 25 mei 2012 door de Staten van Sint Maarten was aangenomen. Dit boek bevat de integrale tekst van het..

subjectieve kant . wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 127 van het Wetboek van Strafrecht) veronderstelt altijd het bestaan van een directe criminele bedoelingen.De dader is niet alleen bewust van de beroving van vrijheid van verkeer en de locatie van het slachtoffer, maar wil ook een persoon van de rechten die behoren tot hem onder de wet te ontnemen Auteur. Van der Velden & De Jonge. Vindplaats. T&C Strafrecht, commentaar op art. 321 Sr. Vakgebied(en) Onbekend (V) Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht. Trefwoord(en) misdrijf. verduistering. Wetingang. Wetboek van Strafrecht artikel 321. 1. Algemeen. Verduistering is de wederrechtelijke toe-eigening van een goed dat men. Prof. H. de Doelder, mr. J.H.J. Verbaan en mr. R.J. Verbeek (red.)Pages: 556 pagesShipping Weight: 500 gramPublished: 04-2012Publisher: WLPLanguage: NLISBN (softcover) : 9789058507549 Product Description Nadat op 7 juli 2011 de Staten van Curaçao het Wetboek van Strafrecht hebben aangenomen, is het op 15 november 2011 in werking getreden Prof. mr. H. de Doelder, mr. S.R. Bakker, mr. B.A. Salverda en mr. J.H.J. VerbaanPages: 638 pagesShipping Weight: 800 gramPublished: 06-2015Publisher: WLPLanguage: NLISBN (softcover) : 9789462402201Product Description Op 1 juni 2015 is het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten in werking getreden, nadat het op 25 mei 2012 door de Staten van Sint Maarten was aangenomen Wetboek van Strafrecht - Eigennaam 1. (juridisch) de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt ♢ Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. Synoniemen Sr, WvS, WvS

Tekst & Commentaar Strafrecht Wolters Kluwer ISBN

 1. ste een jaar, dan kan de rechter als bijkomende straf het kiesrecht ontnemen. Zie Grondwet art. 54, Wetboek van Strafrecht art. 28, Wet Internationale Misdrijven art. 14 en Kieswet art. B 5. Dit mag alleen bij bepaalde door de wet aangewezen misdrijven
 2. Wetboek van strafrecht Curaçao (boek, paperback, ISBN 9789462403567). Nadat op 7 juli 2011 de Staten van Curaçao het Wetboek van Strafrecht hebben aangenomen, is het op 15 november 2011 in werking getreden. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van..
 3. Op 15 februari 2014 is het Wetboek van Strafrecht van Aruba in werking getreden, nadat het op 27 april 2012 door de Staten van Aruba was aangenomen. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de teksten voor het wetboek en de daarbij behorende Memorie van.

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw. wetboek van strafrecht. voorpagi­n Online vertaalwoordenboek. EN:wetboek van strafrecht. Bronnen: interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy page

Materieel strafrecht door Martin Scharenborg

Op basis van een nadere ana­lyse van deze beide onderzoeken komen de auteurs tot aanbevelingen en een voorstel tot het 'in overweging nemen' van een integrale herziening van Titel XIV, een conclusie die de voormalig minister van Veiligheid en Justitie ter harte heeft genomen en daarop­volgend heeft doen besluiten deze herziening inderdaad ter hand te nemen (Kamerstukken II 2015/16, 29279. Na het verschijnen van de eerste editie van De Parlementaire Geschiedenis van het Nederlands Antilliaanse (nieuw) Burgerlijk Wetboek, Tekst en toelichting op het nieuw Burgerlijk Wetboek, [ISBN 90 5850 118 3], waarin verwerkt de volledige totstandkomingsgeschiedenis van het in (delen) in 2001 en 2004 in de toenmalige Nederlandse Antillen in werking getreden Burgerlijk Wetboek, hebben vele. 35 390 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3 Wetboek van Strafrecht Wetboek met regels waarin is vastgelegd welke handelingen, zoals diefstal, moord en verkrachting, strafbaar zijn gesteld en wat de maximumstraf hiervoor is anoniem - 17 februari 201 Wetboek van Strafrecht. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om delinquent gedrag terug te dringen. Onderdeel hiervan is het oplossen van de daaraan ten grondslag liggende problemen in het sociaal domein, zoals huiselijke problemen, problemen met onderwijs en vrijetijdsbesteding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen; AMENDEMENTEN VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN C.S. Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie; 06-10-1993: 1993. wetboek van strafrecht. Collectie Misdaad Welkom in Marokko: man maakt seksvideo, vrouw draait gevangenis in. Annedieke Kuchler 4 februari 2021 227. Een video van een man en een vrouw die seks hebben, ging eind december viral op internet

Tekst & Commentaar Strafvordering - Strafrecht| Wolters KluwerTL buizen/spaarlampen/CFL lampen - De website vanSamenvatting Materieel Strafrecht - Week: 1-5 - StudeerSnelDe tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingbol
 • Duo workout.
 • Ladies Night Kinepolis.
 • Bekerzwam verwijderen.
 • Messerschmitt me.
 • Netflix change plan.
 • Acumulus inkomstenbelasting boeken.
 • Esdoorn snoeien bolvorm.
 • Rondleiding Edinburgh.
 • Groene Heuvels Ewijk te huur.
 • Bose Einstein distribution.
 • Postal code Belgium.
 • Respiratory distress syndrome.
 • Bekakte Engelse namen.
 • Renato Roberto Giusto Giuseppe Rossellini.
 • Zwarte Neon tetra aquarium.
 • Exel Nordic Walking accessoires.
 • Formesse Satinesse Protect.
 • Ferrari Dino for sale.
 • Ford Focus ST Line voorraad.
 • Stijfheid na zitten.
 • Geen stijl tv.
 • Middelbare scholen in de buurt.
 • Nederlandse ambassade Parijs Vacatures.
 • Kenia informatie.
 • Drukmallen Keramiek.
 • Nieuwe trap laten plaatsen groningen.
 • Klampsteen te Koop.
 • Beroepen Defensie.
 • Hoe lang bestaat de Nijmeegse Vierdaagse.
 • Lijster vrouwtje.
 • Toestemmingsformulier filmen.
 • Radio Q music.
 • Zelf highlights zetten Kruidvat.
 • Apple Watch Nike verschil.
 • Het regent zonnestralen betekenis.
 • Lachduif kopen.
 • Omroep Zeeland tv.
 • IPB profiel.
 • Gloriosa als kamerplant.
 • Chinees restaurant Ophoven.
 • Digimon new series.